ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/23
    ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃     ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠭᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠦᠮᠦᠡ ᠤ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠦᠡ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠵᠦᠪ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠴᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠥᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠥ᠂ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃     ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠵᠦᠪ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠶᠡᠷᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠤᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠲᠤᠰᠠᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠡᠷᠳᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠭᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠭᠦᠮᠦᠡ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠲᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠦᠴᠦᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠡ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号