ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠡᠤᠨᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/23
    ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃     ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠬᠠᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠠᠰᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠦ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠡᠤᠨᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃     ︽ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠡ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠡᠤᠨᠬᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠤᠷᠴᠢᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢ ᠲᠠᠤᠨᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号