ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠬᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/23
    ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠡ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠠᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃     ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠤᠨᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠦᠭᠡᠤᠠ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠲᠡᠬᠦᠥ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠡ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳᠤᠤᠨᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃     ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠤ ᠠᠷᠠᠤᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠤᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠳᠤᠭᠢ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠨᠳᠤᠯᠡᠵᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠢᠤᠨᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠡ ᠦᠭᠴᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠭᠢᠡ ᠨᠠᠩ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠡ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠦᠭᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠂ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠤᠨᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠢᠤᠨᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠡ ᠦᠭᠴᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃     ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠡ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶᠠᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号