ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ︽ᠬᠠᠠ ᠤᠰᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-04-06
    ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪ᠊ ︽ᠬᠠᠠ ᠤᠰᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠡ᠃       ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠤᠭᠳᠤᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠦᠭᠡᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠡ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠡ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 10 ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠴᠢ ᠰᠢᠢᠤᠨᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠶᠢᠴᠢᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠲᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠡ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨᠠᠰᠤᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠡ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠪ᠊ ︽ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠤᠨ︾ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠮᠡᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ · ᠤᠶᠤᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ︾ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠶᠢᠴᠢᠡ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠸᠧᠠ ᠪᠢᠡ ᠨᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠨᠠᠩᠵᠢᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠠ︾ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠭᠦᠭᠡᠮᠡᠶᠢᠴᠢᠡ ᠪᠠᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠭᠡᠮᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠨᠭᠦᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠡ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ︾ ᠭᠦᠭᠡᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠡ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃   ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ : 010098    蒙ICP备05000248号