ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠥᠷᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016-07-16
      — ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠡᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠳ     ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠳᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ   ᠳᠥᠬᠦᠷᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ   ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠥᠰᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ   ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠴᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃   ᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠥᠬᠦᠷᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠡᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ   ᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ 4 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ   ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠂   ᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠥᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠬᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ   ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠥᠳᠡ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠦᠳᠠᠷ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ︽ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ   ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ   ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ   ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ 7000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠥ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂   ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠰᠤ ᠳᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠭᠡ   ᠭᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠥᠷᠥᠯᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠤᠳᠠ ᠰᠥᠭᠯᠠᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ᠂   ᠭᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ   ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠪᠤᠳᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ   ᠶᠤᠮ᠃     ᠳᠥᠬᠦᠷᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ   ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠬᠥᠴᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ   ᠳᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ 80 — 90 ᠵᠢᠩ ᠬᠥᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠷᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂   ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ 90 — 100 ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠭᠡᠮᠠᠨ   ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠭᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠶᠢᠰᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠥᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠃   ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠥᠬᠦᠷᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ︽ᠵᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ   ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ︔ ᠬᠤᠴᠠ   ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ 25 ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ   ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠳᠠᠭ︔ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠴᠠ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ︔ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠥᠯ ᠢᠶᠠᠨ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ   ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠦᠯᠴᠢ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ   ᠨᠥᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠳᠡᠭ︔ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠥ ᠫᠧᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ︔ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠥ ᠫᠧᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠪᠡᠯ ᠴᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ   ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠬᠥᠴᠤ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠮ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠰᠳᠠᠭ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ 8 ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ  4 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠨᠢ   ᠵᠢᠩᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠥᠬᠦᠷᠡᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠬᠥᠴᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠥᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ   ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ   ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠨ᠎ᠠ   ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃   ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ : 010098    蒙ICP备05000248号