ᠲᠣᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

 
更多...
ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ︶᠃
︵ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ︶᠂ 1 ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ︵
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶᠂ 1 ᠰᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠭᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠥ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠥ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ
ᠬᠤᠳᠠ︶᠂ 9 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ
᠎ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄ 2 ᠬᠤᠳᠠ ︵ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ 2 ᠬᠤᠳᠠ 1 ᠰᠢᠶᠠᠨ 1 ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
᠎ ᠨᠢ 18 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠥᠮᠧᠲᠷ᠃ 9
ᠺᠢᠯᠥᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 20.26 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 30%᠎ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠤᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠪᠥᠬᠦ
ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ 37 ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ
ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 104 ᠲᠥᠮᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠲᠤᠩ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ᠂
᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠥᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢ
ᠾᠧᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

 
更多...

锡林郭勒盟行政公署主办    锡林郭勒盟行政公署办公室承办

蒙ICP备06002797号

电话:0479-8270063    传真:0479-8271757    邮箱:xmdzzw@126.com

开始于:15:48:28结束于:15:48:28
此次请求使用了 309.0177 毫秒!!!